Pingst Lindesberg

Bönerummet på nätet

Nu finns det en flik på hemsidan där det står BÖNERUMMET. Varje torsdag kl. 19:30 kan man klicka på länken där så kommer man till bönemöte på zoom. Det är en möjlighet att se varandra, samtala och be tillsammans om än digitalt. Denna form består så länge restriktionerna kring Coronapandemin fortgår.

Share Button